Gwybodaeth am y Cyfranogwr

Prosiect: Adolygiad Panopto.

Enw'r Ymchwilydd: Elizabeth Jones.

Hoffwn eich gwahodd chi i gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil. Cyn i chi benderfynu, mae angen i chi ddeall pam mae'r ymchwil yn cael ei wneud a beth fyddai'n ei olygu i chi. Gofynnwn i chi ddarllen yr wybodaeth a ganlyn yn ofalus. Dylech ofyn cwestiynau os oes rhywbeth yn aneglur neu os hoffech ragor o wybodaeth. Cymerwch eich amser i benderfynu a hoffech chi gymryd rhan ai peidio.

Mae'r prosiect hwn yn cael ei arwain gan Elizabeth Jones, Uwch Dechnolegydd Dysgu yng Nghanolfan Gwella Dysgu ac Addysgu (CELT).

Beth yw pwrpas yr astudiaeth?

Bwriad y prosiect yw casglu barn staff a myfyrwyr, er mwyn cael dealltwriaeth well o sut gallwn ddefnyddio Panopto i gefnogi dysgu ac addysgu.

Pam ydw i wedi cael gwahoddiad?

Mae holl staff a myfyrwyr Prifysgol De Cymru wedi cael gwahoddiad i gymryd rhan yn yr astudiaeth hon drwy e-bost, ar-lein a thrwy farchnata digidol.

Oes rhaid i fi gymryd rhan?

Mae cymryd rhan yn yr arolwg yn hollol wirfoddol. Does dim rhaid i chi lenwi'r holiadur hwn. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr astudiaeth sydd heb eu hateb yn yr wybodaeth hon, cysylltwch â'r ymchwilydd cyn ei lenwi.

Elizabeth Jones, Uwch Dechnolegydd Dysgu, CELT, B121, Campws Trefforest. 01443 654852. elizabeth.jones7@decymru.ac.uk.

Beth mae gofyn i fi ei wneud?

Hoffai'r arweinydd prosiect eich gwahodd chi i gwblhau arolwg am eich profiadau a'ch barn am gipio darlithoedd, Panopto a theclynnau sain/fideo eraill fel rhan o ddysgu ac addysgu ym Mhrifysgol De Cymru.

Hyd yn oed os nad ydych chi wedi clywed am Panopto neu heb ei ddefnyddio o'r blaen, rydyn ni dal eisiau clywed gennych. Bwriad y prosiect yw casglu barn staff a myfyrwyr, er mwyn cael dealltwriaeth well o sut gallwn ddefnyddio Panopto i gefnogi dysgu ac addysgu.

Sut caiff fy nata ei reoli, a sut fyddwch chi'n ei ddefnyddio?

Mae'r arolwg yn hollol ddienw, ac ni fydd unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu na'i storio. Caiff yr arolwg ei gynnal gan ddefnyddio Online Surveys, teclyn sydd wedi'i lunio'n benodol ar gyfer cynnal ymchwil academaidd sy'n cydymffurfio'n llwyr â gofynion GDPR a chyfreithiau diogelu data.

Bydd data'r arolwg yn cael ei lwytho i lawr a'i ddadansoddi ar systemau a reolir gan y brifysgol, a dim ond yr ymchwilydd a'u rheolwr llinell fydd yn gallu cael mynediad ato. Bydd data'r arolwg yn cael ei gadw am bum mlynedd ar ôl cwblhau'r adroddiad, cyn cael ei ddileu.

Bydd unrhyw ddata a gesglir yn ystod yr arolwg yn cael ei ddefnyddio fel rhan o adroddiad terfynol y prosiect Adolygiad o Panopto. Bydd yr ymchwilydd yn defnyddio'r data hwn i weld sut mae staff a myfyrwyr yn defnyddio ac yn teimlo am yr amryw nodweddion y mae Panopto yn ei gefnogi, er mwyn argymell sut mae hyrwyddo a gwneud y defnydd gorau o'i amryw nodweddion.

Bydd adroddiad prosiect terfynol yn cael ei lunio a'i rannu yn fewnol yn y sefydliad ac o bosib y tu allan. Ni fydd y data gwreiddiol o'r ymchwil yn cael ei rannu'n gyhoeddus gyda'r adroddiad, ond mae'n bosib y bydd yn cael ei ddefnyddio i lywio prosiectau technoleg dysgu tebyg ym Mhrifysgol De Cymru. Byddwn yn sicrhau ei fod yn aros yn ddienw os caiff data ei ddefnyddio mewn unrhyw ymchwil pellach.

Beth os nad ydw i eisiau cymryd rhan, neu os ydw i'n newid fy meddwl?

Mae cymryd rhan yn yr arolwg yn hollol wirfoddol. Os ydych chi'n dewis peidio â llenwi'r arolwg, ni fydd eich data'n cael ei gofnodi. Gan fod yr arolwg yn ddienw, nid oes modd tynnu eich cyfranogiad yn ôl ar ôl cwblhau'r arolwg, gan nad oes modd adnabod cyfraniad unigolion.

Rhagor o wybodaeth

Os hoffech ragor o wybodaeth am y prosiect hwn, mae croeso i chi gysylltu ag Elizabeth Jones, Uwch Dechnolegydd Dysgu, CELT, B121. 01443 654852. elizabeth.jones7@decymru.ac.uk.

Beth ddylwn i ei wneud os oes gen i unrhyw bryderon am y prosiect hwn?

Cysylltwch â Mr Jonathan Sinfield, Swyddog Llywodraethu Ymchwil y Brifysgol, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi, 8 Forest Grove. 01443 484518. Jonathan.sinfield@decymru.ac.uk.

Diolch!

 

Drwy gyflwyno'r arolwg hwn rydych chi'n cadarnhau'r canlynol:

  1. Rydych chi wedi darllen a deall y daflen wybodaeth ar gyfer yr astudiaeth uchod. Rydych chi wedi cael cyfle i ystyried yr wybodaeth ac i ofyn cwestiynau, ac wedi cael atebion boddhaol ar gyfer y rhain.
  2. Rydych chi'n deall bod eich cyfranogiad yn wirfoddol a'ch bod yn rhydd i ddewis peidio â llenwi'r arolwg heb orfod rhoi rheswm pam, a heb unrhyw ganlyniad i chi.
  3. Rydych chi'n cytuno y gellir defnyddio eich data yn ddienw mewn adroddiadau sy'n benodol i'r astudiaeth ac erthyglau dilynol a fydd yn ymddangos mewn cylchgronau academaidd fel rhan o'r astudiaeth hon.
  4. Rydych chi'n cytuno i gymryd rhan yn yr astudiaeth uchod.