Page 1

Ydych chi'n cael anhawster gyda fformat y cwestiwn hwn? 

2.2. Ticiwch y blwch mwyaf priodol i ddangos faint rydych yn cytuno neu'n anghytuno â'r datganiadau canlynol Gofynnol
Cytuno'n GryfCytunoDdim yn gwybodAnghytunoAnghytuno'n Gryf
Roeddwn yn gallu siarad am fy nheimladau a'm meddyliau gyda'm cwnselydd
Helpodd y cwnselydd fi i ddeall fy sefyllfa a'm teimladau
Deallais y byddai'r hyn a ddywedwn wrth y cwnselydd yn gyfrinachol oni bai fy mod mewn perygl
Byddwn yn gofyn am gael gweld y cwnselydd eto pe bai angen i mi
Byddwn yn argymell cwnsela i'm ffrindiau
Roedd yn hawdd cysylltu â'r cwnselydd
Rwy'n teimlo'n fwy abl i ymdopi yn yr ysgol ers cael cwnsela
Mae fy mherthynas â ffrindiau wedi gwella ers cael cwnsela
Mae fy mherthynas ag athrawon wedi gwella ers cael cwnsela
Mae fy mherthynas â'm teulu wedi gwella ers cael cwnsela
Cefais ddigon o sesiynau cwnsela
Ers i mi gael cwnsela, rwy'n fwy abl i ganolbwyntio ar dasgau yn yr ysgol a'r tu allan iddi
Rwy'n teimlo'n fwy cadarnhaol ers cael cwnsela
Credaf fod cwnsela yn ffordd dda o ddelio â phroblemau
Byddwn yn ystyried cwnsela yn y dyfodol, hyd yn oed ar ôl i mi adael yr ysgol
4.4. A oedd eich presenoldeb yn yr ysgol yn broblem cyn dod i gwnsela? Gofynnol
a.4.a. Os oes, a yw dod i gwnsela wedi ei gwneud hi'n haws dod i'r ysgol?

A oes pethau a allai fod wedi bod yn wahanol yn eich cwnsela?